Brocēnu siltums

Projekts „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Brocēnos”

Brocēnu Siltums

Ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalstu Brocēnos īsteno ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības projektu.

Šobrīd Brocēnos notiek sagatavošanās darbi būvdarbu uzsākšanai ES Kohēzijas fonda līdzfinansētajā projektā „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Brocēnos” (projekta numurs Nr.3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/027). Pamatojoties uz šā gada 2. jūlijā noslēgtajiem līgumiem būvdarbus par ūdens attīrīšanas stacijas izbūvi veiks būvuzņēmējs SIA „Water Ser” (līguma kopējās izmaksas 693 034,92 LVL bez PVN), savukārt notekūdeņu attīrīšanas iekārtu paplašināšanas un rekonstrukcijas būvdarbus veiks būvuzņēmējs līgumsabiedrība „Merks un BS Isme” (līguma kopējās izmaksas 572 104,23 LVL bez PVN). Būvdarbi tiks veikti saskaņā ar FIDIC Sarkanās grāmatas būvdarbu līgumu noteikumiem un inženiertehniskās uzraudzības pakalpojumus iepriekšminētajiem būvdarbiem nodrošinās SIA „Firma L4”. Būvdarbi tiks veikti pamatojoties uz līgumsabiedrības FICHTNER/„VentEko” izstrādāto tehnisko projektu. Autoruzraudzību būvdarbu laikā nodrošinās SIA „VentEko”.

Līgumu ietvaros kopumā paredzēti šādi būvdarbi:

  1. 2 jaunu aku urbšana;
  2. Aku apgādāšana ar jaunu aprīkojumu – 2 gab.;
  3. 1 esošās akas tamponēšana;
  4. Jaunas ūdens sagatavošanas stacijas būvniecība;
  5. II pacēluma sūkņu stacijas būvniecība – 1 gab.;
  6. Jaunās ēkas apgādāšana ar jaunu aprīkojumu – 1 gab.;
  7. Esošās atdzelžošanas  stacijas nojaukšana;
  8. Jauna pazemes rezervuāra būvniecība;
  9. Visu NAI galveno elementu atjaunošana, t.sk. apstrādes procesa uzlabošana;
  10. Automatizācijas sistēmas uzstādīšana.

Projekta ietvaros paredzēts demontēt esošo ūdens attīrīšanas staciju, jo tā šobrīd nenodrošina Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām atbilstošu ūdens kvalitāti. Esošās atdzelžošanas stacijas vietā ir paredzēts izbūvēt jaunu ūdens attīrīšanas staciju, kura tiks celta kā vienota būve, apvienojot ūdens apstrādi, uzkrāšanu un spiediena nodrošināšanu. Jauno ūdens attīrīšanas staciju aprīkos ar modernu automatizācijas sistēmu, kura nodrošinās stacijas darbību bez apkalpojošā personāla, attālinātu stacijas darbības uzraudzību uz SMS paziņojumiem bāzētu trauksmes signalizācijas sistēmu. Paredzēta arī divu jaunu artēzisko aku urbšana un vienas esošās akas tamponēšana. Jaunizveidotās akas tiks aprīkotas ar jauniem sūkņiem, stāvcaurulēm, iekšējiem cauruļvadiem un vārstiem kamerā, elektrības un automatizācijas aprīkojumu. Jaunās ūdens attīrīšanas ietaises nodrošinās arī augstāku ūdensapgādes sistēmas darbības efektivitāti, jo nomainot esošos sūkņus pret jauniem un uzstādot frekvenču pārveidotājus, paredzētie elektroenerģijas ietaupījumi sasniegs aptuveni 5% no elektroenerģijas patēriņa, kas tiek izmantots ūdens ieguvei un apgādei.

Lai uzlabotu notekūdeņu attīrīšanas kvalitāti, projekta ietvaros tiks veikta esošo ietaišu rekonstrukcija. Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu rekonstrukcija ietvers gan konstrukciju, gan mehāniskā un elektriskā aprīkojuma atjaunošanu – priekšattīrīšanas iekārtu ēkā, bioloģiskajā attīrīšanas blokā, administratīvajā ēkā, kā arī vadības un uzraudzības automātikas sistēmas uzstādīšanu. Rekonstruējot notekūdeņu attīrīšanas ietaises tiks nodrošināta pilnīga atbilstība Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu notekūdeņu nekaitīguma prasībām, tajā skaitā attiecībā uz slāpekļa un fosfora attīrīšanas pakāpi. Vienlaikus tiks pagarināts atlikušais kalpošanas laiks būvju konstrukcijām, mehāniskajam un elektriskajam aprīkojumam, kā arī par aptuveni 10% tiks samazināts elektroenerģijas patēriņš, kas tiek izmantots notekūdeņu savākšanai un attīrīšanai.

Projekta kopējās izmaksas ir 1 648 180,34 LVL, no tām kopējās attiecināmās izmaksas sastāda 1 103 046,09 LVL. ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir 937 589,18 LVL (85% no attiecināmajām izmaksām), t.sk. valsts budžeta līdzfinansējums 165 456,91 LVL (15% no attiecināmajām izmaksām). Projekta ietvaros ES Kohēzijas fonda atbalsta saņēmējs SIA „Brocēnus Siltums”. Vides ministrija nodrošina projekta administratīvo, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Sīkākai informācijai:
Edgars Topecs
SIA „Brocēnu Siltums”
Ūdens inženieris
Telefons: 27853468
Fakss: 63865443
e-pasts: edgars@brocenusiltums.lv

Atgriezties iepriekšējā lapā