Brocēnu siltums

Par projekta “Upes, Stūra, Kalna, Krasta, Skolas un Lielcieceres ielu ārējās kanalizācijas un ūdensvadu tīklu izbūve Brocēnu pilsētā” norises gaitu.

Projekts tiek realizēts projekta “Brocēnu ūdenssaimniecības attīstības 2. kārta” ietvaros.

Pēdējā laikā daudzi Brocēnu pilsētas iedzīvotāji vēršas pie uzņēmuma SIA „Brocēnu Siltums” darbiniekiem un interesējas par kanalizācijas un ūdensvadu tīklu izbūves projekta virzību un iespējamiem realizācijas termiņiem. Ņemot vērā Brocēnu iedzīvotāju interesi par projekta norises gaitu, informējam sekojošo:

Projekta “Brocēnu ūdenssaimniecības attīstības 2. kārta” ietvaros ir paredzēts izbūvēt pašteces kanalizācijas vadus 2409 m kopgarumā, kanalizācijas pārsūknēšanas staciju, kanalizācijas spiedvadu 370 m garumā, un ūdensvada tīklus 2520 m kopgarumā. Centralizētajam kanalizācijas tīklam paredzēts izveidot 86 jaunus pieslēgumus, nodrošinot centralizētās kanalizācijas pakalpojumus 239 iedzīvotājiem.

SIA „Brocēnu Siltums” darbu pie sagatavošanas darbiem projekta realizācijai uzsāka 2014. gadā. Sadarbībā ar Brocēnu novada pašvaldību, lai sakārtotu ūdensapgādes sistēmas infrastruktūru Upes, Stūra, Kalna, Krasta un Lielcieceres ielu privātmāju rajonā, kurā, komunikācijas vēsturiski ir izbūvētas haotiski (pa dārziem, no mājas uz māju) un vietām nav zināma pat ūdensvada atrašanās vieta, tika pieņemts lēmums paralēli centralizētās kanalizācijas sistēmas izbūvei, izbūvēt arī jaunu ūdensapgādes sistēmu, projektējot to zem ielas braucamās daļas. Pēc SIA „Brocēnu Siltums” pasūtījuma, tika izstrādāts topogrāfiskais plāns veicamo darbu rajonam. Veikta teritorijas ģeoloģiskā izpēte un uzsākti projektēšanas darbi. Uzņēmuma darbinieki, projektēšanas procesa ietvaros, ar māju īpašniekiem saskaņoja vēlamās kanalizācijas un ūdensvadu pieslēguma vietas.

Pēc vides un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pieprasījuma 2015. gadā SIA „Brocēnu Siltums” sagatavoja veicamo darbu plānu, plānoto darbu finansējuma apjomus, darbu izpildes grafiku un sniedza atskaites par plānotā projekta realizāciju. 2015. gada 16. septembrī tika saņemta informācija par to, ka projekta realizācijai maksimāli iespējamais atbalsta apjoms no ES Kohēzijas fonda, kuru būs iespējams izlietot tikai kanalizācijas tīklu izbūvei būs 380 247,50 EUR. 2017.gada 12.aprīlī Centrālā finanšu līgumu aģentūra (CFLA), kas ir ES Kohēzijas fonda finanšu līdzekļu administratore informēja SIA „Brocēnu Siltums”, ka sākusies ūdenssaimniecības projektu pieteikumu iesniegšana. 2017. gada 16. oktobrī tika saņemta CFLA vēstule par projekta pieteikuma apstiprināšanu un pieejamo ES Kohēzijas fonda finansējumu. Tā kā projekta kopējās izmaksas ir 785155,00 EUR, bet ES Kohēzijas fonda finansējums ir 380247,50 EUR, tad Brocēnu novada pašvaldība pieņēma lēmumu projekta realizācijai ieguldīt uzņēmumā 300000 EUR un sniegt galvojumu SIA “Brocēnu siltums” par 91642,50 EUR kredīta ņemšanai Valsts kasē. Šobrīd sagatavošanas stadijā ir sadarbības līgums ar CFLA, kuru paredzēts parakstīt līdz 20.novembrim, pēc kura parakstīšanas tiks parakstīts līgumu ar būvdarbu veicēju un būvuzraudzības pakalpojumu sniedzēju. Līguma nosacījumos būvdarbu izpildes termiņš ir 12 mēneši no līguma noslēgšanas brīža. Vērtējot laika apstākļus, lai šaurās ieliņas nepārvērstu neizbraucamās dangās, plānotais tīklu izbūves sākums varētu būt 2018.gada marts/aprīlis un Būvdarbi varētu noslēgties 2018. gada novembrī.

SIA„Brocēnu Siltums”
valdes loceklis Uģis Vīksna

Atgriezties iepriekšējā lapā