Brocēnu siltums

Par dzīvojamo māju pārvaldīšanas procesu un tam nepieciešamo finansējumu

SIA „Brocēnu Siltums” (turpmāk tekstā - BS) kā pakalpojumu sniedzējs (pārvaldnieks) dzīvojamo māju kopīpašniekiem - dzīvokļu īpašniekiem, ir ļoti pateicīgs tiem klientiem, kuri arvien vairāk iesaistās sava īpašuma pārvaldīšanas procesos, lai sadarbībā ar mūsu uzņēmumu rastu tieši savai mājai/dzīvokļu īpašniekiem piemērotākos risinājumus.

Katras dzīvojamās mājas dzīvotspējas pamatā ir finansējums. Dzīvojamās mājas pārvaldnieks var nodrošināt pārvaldīšanas procesu mājai tikai tās īpašnieku nodrošinātā finansējuma ietvaros, kā tas noteikts Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā.

Līdz šim BS kā pašvaldības pilnvarotais pārvaldnieks nodrošināja vairumam daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Brocēnu pilsētā tā saukto „piespiedu apsaimniekošanu”, nodrošinot obligātās pārvaldīšanas darbības līdz likumā paredzētajam brīdim, kad dzīvokļu īpašnieki pārņems mājas savā valdījumā.

BS piespiedu apsaimniekošanā šobrīd ir dzīvojamās mājas, kurām ir lielāks vai mazāks finanšu līdzekļu uzkrājums. Diemžēl ir arī liela daļa tādu dzīvojamo māju, kurām ir izveidojies parāds (galvenokārt "iekrāts" iepriekšējos gados, kad visām dzīvojamām mājām apsaimniekošanas maksa bija noteikta vienādā apmērā, nevis atbilstoši katras mājas vajadzībām). Neskatoties uz atsevišķām mājām nepietiekamo pārvaldīšanas maksu, SIA "Brocēnu Siltums" veica arī šo pārvaldījumā esošo dzīvojamo māju apsaimniekošanu, nodrošināja siltumenerģijas, ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu, atkritumu izvešanu, kā arī elektroenerģijas padevi dzīvojamo māju kopīpašumā esošajai daļai, veica sanitāro kopšanu, komunikāciju apsekošanu, tehnisko apkopi u.c. obligātās pārvaldīšanas darbības. Turpmāk augstākminēto darbību nodrošināšanai apsaimniekošanas maksa būs atbilstoša katrai mājai individuāli.

Vēršam uzmanību, ka „piespiedu apsaimniekošanas” funkcija nav paredzēta ilgtermiņā, tāpēc dzīvokļu īpašniekiem ir jābūt pietiekami aktīviem, lai uzņemtos atbildību par savu īpašumu, nodrošinot mājas pārvaldīšanai finansējumu, kas atbilstu katras dzīvojamās mājas vajadzībām, pamatotiem aprēķiniem un mērķtiecīgi veidotu dzīvojamai mājai uzkrājumu, kura izlietošana jānosaka atbilstoši dzīvokļu īpašnieku pieņemtajam lēmumam. Tieši dzīvokļu īpašnieku kopībai jāpieņem lēmums - kādus remonta darbus veikt nākamajā kalendārajā gadā, ja dzīvojamās mājas finanšu līdzekļu uzkrājums ir pietiekams tā veikšanai, kādu nepieciešamā finanšu līdzekļu uzkrājuma izveides termiņu noteikt nākamajos gados veicamajiem remonta darbiem.

BS šobrīd ir konstruktīvi uzsācis dzīvojamo māju sapulču organizēšanu dzīvojamām mājām un/vai lēmumu projektu sagatavošanu, kas attiecas uz māju pārņemšanas procesu un ar pārvaldīšanas procesu saistīto izmaksu piedāvājumu sagatavošanu katrai dzīvojamai mājai individuāli.

Apsaimniekošanas maksā, ja dzīvokļu īpašnieki, pārņemot māju nolems uzticēt mājas pārvaldīšanu arī turpmāk BS, ir iekļautas pozīcijas obligāti veicamo darbību nodrošināšanai un atlīdzība par mājas pārvaldīšanu, kā arī tiek piedāvāts lemt par citu pārvaldīšanas darbību nodrošināšanu (uzkrājumu veidošana mājas uzlabošanai un attīstīšanai).

Tādu ēku dzīvokļu īpašniekiem, kurās ir mazāk kā 12 dzīvokļi, būtu rūpīgi jāizrēķina, vai izdevīgāk nebūtu apsaimniekošanu uzņemties pašiem, ikdienas apsaimniekošanas darbus veicot pašu spēkiem un veidot uzkrājumus, no kuriem tad tiktu paveikti sarežģītāki un dārgāki apsaimniekošanas uzdevumi.

Par dzīvojamās mājas apsaimniekošanu un pārvaldīšanu pašiem, var minēt, ka šim procesam ir gan ieguvumi, gan trūkumi, piemēram - ja dzīvojamo māju pārvalda īpašnieku pilnvarota fiziska persona, ne vienmēr iedzīvotājiem būs finansiāli izdevīgi pašiem „cīnīties" ar dzīvokļu īpašniekiem, kas savlaicīgi neveic rēķinu apmaksu. Tie ir gan tiesvedības izdevumi, gan arī papildus finanšu resursi, kas nepieciešami pakalpojumu sniedzēju rēķinu savlaicīgai apmaksai, lai pakalpojumu piegāde netiktu pārtraukta. Rezultātā godprātīgajiem mājas iedzīvotājiem var rasties papildus izdevumi parādu piedziņai, gan arī par pakalpojuma sniedzēju rēķinu daļas apmaksu, ko nav samaksājis dzīvokļa īpašnieks - parādnieks. Protams, šos izdevumus, ieguldot darbu, laiku un finanšu resursus, iespējams atgūt, taču ne tiesvedības rezultātu, ne laiku parāda atguvei nav iespējams paredzēt.

Ikviens dzīvokļu īpašnieks ir aicināts iesaistīties mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas procesos, lemjot par to, kādus uzdevumus dot savam pārvaldniekam. Dzīvokļu īpašnieku kopība sadarbībā ar pārvaldnieku var paveikt ļoti daudz - tieši tāpēc ir svarīga aktīva dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku iesaistīšanās, it sevišķi kopības lēmumu pieņemšanā.

Svarīgākais nosacījums, lai tiktu veikti nepieciešamie dzīvojamās mājas uzturēšanas darbi - dzīvokļu īpašniekiem savstarpēji jāvienojas par kopēju lēmumu, saprotot, ka katra dzīvokļa īpašuma sastāvā vienlaicīgi ietilpst dzīvojamās mājas jeb kopīpašuma domājamā daļa.

Par dzīvojamo māju pārvaldīšanas izdevumiem - pārvaldnieka pienākumos ietilpst gan ikdienas darbu veikšana, piemēram, apsekošanas, valsts karoga izkāršana svētku vai sēru dienās, gan svarīgāku, bet bieži neredzamu pasākumu organizēšana - darbs ar parādniekiem, nepārtraukta mājas maksājumu un tai sniegto pakalpojumu nodrošināšana, u.c. Tāpat pārvaldnieka pienākumos ietilpst visu normatīvo aktu pārzināšana un izpilde, kas laika gaitā mēdz mainīties un attīstīties, kā rezultātā pastāvīgi ir jāpielāgojas mainīgajiem apstākļiem.

BS saviem klientiem, klātienē un telefoniski skaidrojot, piedāvā iespēju iepazīties ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanas procesu un ar to saistītajām izmaksām un ieņēmumiem. Ik gadu BS sagatavo dzīvojamo māju ieņēmumu un izdevumu pārskatu par iepriekšējo gadu. Pārskatā pa pozīcijām tiek norādīti visi faktiskie finanšu līdzekļu ieņēmumi un izdevumi par iepriekšējo kalendāro gadu.

Atgriezties iepriekšējā lapā