Brocēnu siltums

Pabeigti būvdarbi Brocēnu ūdenssaimniecības attīstības projektā

Brocēnu Siltums

SIA „Brocēnu Siltums” informē, ka jūnijā ir pabeigti visi ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Brocēnos” (projekta numurs Nr.3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/027) (turpmāk – Projekts) ietvaros paredzētie būvdarbi. Pamatojoties uz noslēgtajiem līgumiem būvdarbus par ūdens attīrīšanas stacijas izbūvi veica būvuzņēmējs SIA „Water Ser” (līguma kopējās izmaksas 663 573,80 LVL bez PVN), savukārt notekūdeņu attīrīšanas iekārtu paplašināšanas un rekonstrukcijas būvdarbus veica būvuzņēmējs līgumsabiedrība „Merks un BS Isme” (līguma kopējās izmaksas 558 384,93 LVL bez PVN). Būvdarbi tika veikti saskaņā ar FIDIC Sarkanās grāmatas būvdarbu līgumu noteikumiem. Inženiertehniskās uzraudzības pakalpojumus iepriekšminētajiem būvdarbiem nodrošināja SIA „Firma L4” (līguma kopējās izmaksas 38 750,00 LVL bez PVN). Būvdarbi tika veikti pamatojoties uz līgumsabiedrības FICHTNER/„VentEko” izstrādāto tehnisko projektu. Autoruzraudzību būvdarbu laikā nodrošināja SIA „VentEko” (kopējās izmaksas          3 090,00 LVL bez PVN). Ņemot vērā sākotnēji plānotos līdzekļus un faktiski noslēgto līgumu summas, Projekta ietvaros par ietaupītajiem līdzekļiem tika veikta arī 1,3 km gara ūdensvada posma rekonstrukciju Lielcieceres, Skolas un Stūru ielās. Ūdensvada posma rekonstrukciju veica būvuzņēmējs A/S „K&H” filiāle Latvijā par kopējo līgumsummu 49 465,81 LVL bez PVN.

Projekta ietvaros tika īstenotas šādas galvenās aktivitātes:

 • Vecās atdzelžošanas  stacijas nojaukšana;
 • Jauna pazemes ūdens rezervuāra būvniecība;
 • Jaunas ūdens sagatavošanas stacijas būvniecība;
 • Jaunās ūdens sagatavošanas stacijas apgādāšana ar jaunu aprīkojumu;
 • II pacēluma sūkņu staciju būvniecība;
 • divu jaunu aku urbšana;
 • jauno aku apgādāšana ar jaunu aprīkojumu;
 • vienas esošās akas tamponēšana;
 • visu NAI galveno elementu atjaunošana, t.sk. apstrādes procesa uzlabošana;
 • automatizācijas sistēmu uzstādīšana;
 • 1,3 km gara ūdensvada posma rekonstrukcija Lielcieceres, Skolas un Stūru ielās.


Jaunā ūdens sagatavošanas stacija un jaunais dīzeļģenerators:

Ūdens sagatavošanas stacijaŪdens sagatavošanas stacijaŪdens sagatavošanas stacijaŪdens sagatavošanas stacijaŪdens sagatavošanas stacijaŪdens sagatavošanas stacija

Rekonstruētā notekūdeņu attīrīšanas stacija

Rekonstruētā notekūdeņu attīrīšanas stacijaRekonstruētā notekūdeņu attīrīšanas stacijaRekonstruētā notekūdeņu attīrīšanas stacijaRekonstruētā notekūdeņu attīrīšanas stacija

Kopumā Brocēnu ūdenssaimniecības attīstības projekta ietvaros veiktās darbības sekmēs ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi un ūdens un energoresursu racionālu izmantošanu. Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Brocēnos” kopējās izmaksas ir 1 595 328,05 LVL, no kuriem 883 919,85 LVL finansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds, 155 985,86 LVL ir valsts līdzfinansējums, bet atlikušo daļu Projekta izmaksu sedz finansējuma saņēmējs SIA „Brocēnu Siltums”.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Sīkākai informācijai:
Aleksandrs Končus
SIA „Brocēnu Siltums”
Valdes priekšsēdētājs
Telefons: 29114611

Atgriezties iepriekšējā lapā