Brocēnu siltums

Aktualitātes Brocēnu ūdenssaimniecības attīstības projektā

Brocēnu Siltums

Tuvojoties šī gada noslēgumam varam nedaudz atskatīties par gada laikā paveikto Brocēnu ūdenssaimniecības attīstības projektā. Kopumā paveikts ir daudz taču projekts vēl turpinās un plānots, ka tas tiks pabeigts nākamā gada pavasarī.

Galvenais un lielākais no šogad paveiktajiem darbiem ūdenssaimniecības projektā bija jaunās ūdens attīrīšanas stacijas izbūve un tās nodošana ekspluatācijā. Ūdens attīrīšanas stacijas būvdarbus veica būvuzņēmējs SIA „Water Ser”. Veikto būvdarbu kopējā vērtība 663 573,80 LVL bez pievienotās vērtības nodokļa. Jaunās ūdens attīrīšanas stacijas būvdarbi tika pabeigti jūlija beigās. Jaunā ūdens attīrīšanas stacija nodrošina Brocēnu pilsētas iedzīvotājus ar nepārtrauktu un normatīvajām prasībām atbilstošu dzeramās ūdens apgādi. Ūdensapgādes nepārtrauktību no jaunās ūdens attīrīšanas stacijas nodrošinās būvdarbu līguma ietvaros piegādātais un uzstādītais dīzeļģenerators. Jaunais dīzeļģenerators elektroapgādes pārtraukumu gadījumā spēs nodrošināt ūdens attīrīšanas iekārtu autonomu un nepārtrauktu darbību pat vairāku dienu garumā, ja tas būs nepieciešams. Jaunā ūdens attīrīšanas stacija un tajā uzstādīto jauno tehnoloģisko iekārtu darbība ir pilnībā automatizēta un visus tehnoloģiskos procesus var vadīt attālināti, kā rezultātā stacijā nav nepieciešams patstāvīgi uzturēties apkalpojošajam personālam. Jaunā automātikas un vadības sistēma SCADA (atšifrējums angliski: Supervisory Control And Data Acquisition) ar datora starpniecību nodrošina ūdens sagatavošanas iekārtu darba procesu automatizētu kontroli, uzskaiti un vizualizāciju. Ārkārtas situāciju vai iekārtu bojājumu gadījumā automātikas un vadības sistēma SCADA nodrošina arī trauksmes signālu nosūtīšanu apkalpojošajam personālam uz mobilo telefonu īsziņu veidā jebkurā diennakts laikā. Ūdens attīrīšanas stacijas teritorijā ir uzstādīta arī jauna videonovērošanas sistēma. Vēl jāpiebilst, ka jaunās ūdens attīrīšanas stacijas svinīgajā atklāšanā 29.septembrī piedalījās arī pats vides ministrs Raimonds Vējonis un Valsts sekretāra vietniece, Investīciju departamenta direktore Vija Gēme.

Jaunās ūdens sagatavošanas stacijas atklāšana 29.septembrī:

Jaunās ūdens sagatavošanas stacijas atklāšana

Jaunā ūdens sagatavošanas stacija un jaunais dīzeļģenerators:

Jaunā ūdens sagatavošanas stacijaJaunā ūdens sagatavošanas stacijajaunais dīzeļģenerators

Ūdens sagatavošanas stacijas jaunās tehnoloģiskās iekārtas un automātika:

Ūdens sagatavošanas stacijas jaunās tehnoloģiskās iekārtasŪdens sagatavošanas stacijas jaunās tehnoloģiskās iekārtasŪdens sagatavošanas stacijas jaunās tehnoloģiskās iekārtasŪdens sagatavošanas stacijas jaunās tehnoloģiskās iekārtas

Brocēnos, Mežā ielā, joprojām turpinās darbi pie notekūdeņu ietaišu rekonstrukcijas, kurus veic līgumsabiedrība „Merks un BS Isme”. Sākotnēji tika plānots, ka arī šis būvdarbu līgums tiks pabeigts līdz gada beigām. Pašlaik, ņemot vērā būvuzņēmēja aktualizēto darbu izpildes grafiku, pabeigt visus būvdarbus un nodot ekspluatācijā rekonstruētās notekūdeņu attīrīšanas ir plānots pavasarī. Būvuzņēmējs ir pabeidzis lielāko daļu vispārceltniecisko darbu objektā un notekūdeņu attīrīšanas ietaišu biobloku bojāto dzelzsbetona konstrukciju rekonstrukciju. Pašlaik turpinās darbs pie tehnoloģisko iekārtu montāžas. Lai arī lielākā daļa būvdarbu ir paveikta, tomēr būtiskākie un nozīmīgākie darbi, kuri ir saistīti tieši ar tehnoloģisko iekārtu automatizāciju, palaišanu ieregulēšanu un testēšanu, ir vēl priekšā. Tādēļ ir svarīgi, lai rekonstruēto notekūdeņu attīrīšanas iekārtu palaišana un ieregulēšana notiktu atbilstošos un piemērotos laika apstākļos, kas ziemā ne vienmēr šāda veida darbiem ir labvēlīgi un piemēroti. Saskaņā ar noslēgto līgumu būvdarbu izpildes termiņš ir 24 mēneši no līguma noslēgšanas brīža, t.i. līdz nākamā gada jūlija beigām, taču līgumsabiedrība „Merks un BS Isme” plāno darbus pabeigt ātrāk.

Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu priekšattīrīšanas ēka:

Priekšattīrīšanas ēka

Piebraucamā ceļa un laukuma asfaltēšanas darbi pie priekšattīrīšanas ēkas:

Laukuma asfaltēšana

2010. gada novembra vidū, pamatojoties uz SIA „Brocēnu Siltums” rīkotās iepirkumu procedūras rezultātiem, ūdenssaimniecības projekta ietvaros tika noslēgts vēl viens būvdarbu līgums par aptuveni 1,3 kilometrus gara ūdensvada posma rekonstrukciju Lielcieceres, Skolas un Stūru ielās. Ūdensvada posma rekonstrukciju veiks būvuzņēmējs A/S „K&H” filiāle Latvijā par kopējo līgumsummu 49 465,81 LVL bez pievienotās vērtības nodokļa. Kā jau iepriekš informējām, tad ūdensvada posma rekonstrukcija ir iespējama, jo ūdenssaimniecībās projektā bija ietaupījums, ņemot vērā sākotnēji plānotos līdzekļus un faktiski noslēgto līgumu summas.

Kopumā projekta realizācija sekmēs ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi un ūdens un energoresursu racionālu izmantošanu. Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Brocēnos” kopējās izmaksas ir 1 648 180,34 lati, no kuriem 937 589,18 latus finansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds, 165 456,91 lats ir valsts līdzfinansējums, bet atlikušo daļu projekta izmaksu sedz finansējuma saņēmējs SIA „Brocēnu Siltums”.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Sīkākai informācijai:
Edgars Topecs
SIA „Brocēnu Siltums”
Ūdens inženieris
Telefons: 27853468
Fakss: 63865443
e-pasts: edgars@brocenusiltums.lv

Atgriezties iepriekšējā lapā