Brocēnu siltums

Paziņojums par iepirkuma procedūras „Ūdensvada posma rekonstrukcija Brocēnos Skolas, Lielcieceres un Stūru ielā” rezultātiem

Brocēnu Siltums


Finansējuma saņēmējs

SIA “Brocēnu Siltums”, Reģ. Nr. 48503007414. Skolas iela 21a, Brocēni, Brocēnu novads, LV – 3851


Projekts, kura ietveros tiek veikta iepirkuma procedūra

ES Kohēzijas fonda projekts „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Brocēnos”, Nr. 3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/027


Pretendents, kuram piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu

AS „K&H” filiāle Latvijā, reģ. Nr. 50003648561


Pretendenta piedāvātā līgumcena - 49 465,81 LVL bez PVN

Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums - 2010. gada 6.oktobris


IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Atgriezties iepriekšējā lapā