Brocēnu siltums

Projekts “Brocēnu ūdnessaimniecības attīstības, 2. kārta” Nr.5.3.1.0/17/I/002

SIA "BROCĒNU SILTUMS" ir noslēdzis Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu "Brocēnu ūdenssaimniecības attīstības, 2. kārta" Nr.5.3.1.0/17/I/002.

Projekta izmaksas ir 736 886.98 EUR, kur attiecināmie izdevumi EUR 454 703.11 (t.sk. ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums EUR 227 599.23, SIA "BROCĒNU SILTUMS" līdzekļi EUR 227 103.88). Finansējums neattiecināmajiem izdevumiem – EUR 282 183.87.

Projekta „ Brocēnu ūdenssaimniecības attīstības, 2. kārta" Nr.5.3.1.0/17/I/002” ietvaros veikta ūdensapgādes tīklu izbūve 2351 m, kanalizācijas pašteces tīkli 2288m, kanalizācijas spiedvads 355m, izbūvēta viena kanalizācijas sūkņu stacija, kā arī ielu seguma atjaunošanas darbi - asfaltbetona segums 3365m2, grants segums 125m2, bruģis 53m2. platībā. Projekta ietvaros 86 adresēs rasta iespēja pieslēgties pie centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem.

Projekta realizācijas rezultātā 78 mājsaimniecībām izbūvēti kanalizācijas pieslēguma atzari, nodrošinot iespēju 244 iedzīvotājiem pieslēgties centralizētajai kanalizācijas sistēmai, un tādejādi sasniedzot projektā izvirzīto mērķi.

Vienlaikus informējam, ka tie iedzīvotāji, kas vēl nav veikuši kanalizācijas pieslēguma izbūvi, ir aicināti pieslēgties pie centralizētās kanalizācijas sistēmas un izmantot tās sniegtās ērtības. Jautājumos, kas saistīti ar pieslēgšanos pie centralizētajiem ūdensapgādes un Uldi Neimani, Tel. 27853468.

Ja esat nolēmuši uzlabot savus sadzīves apstākļus, saņemt kvalitatīvus centralizētos kanalizācijas pakalpojumus, SIA “BROCĒNU SILTUMS” aicina izmantot Saldus  novada domes pieņemtos saistošos noteikumus Nr.13 "Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai".

Atgādinām, ka no 27.06.2017. spēkā stājušies arī MK noteikumi Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”, kas nosaka, ka tiem nekustamo īpašumu īpašniekiem un valdītājiem, kuri nav pievienojušies pie centralizētās kanalizācijas sistēmas, turpmāk būs jāreģistrē un attiecīgi noteikumiem jāapsaimnieko visi septiķi un rūpnieciski vai individuāli izbūvētās krājtvertnes, kas iedzīvotājiem radīs papildus izmaksas.

Iepirkums

Atgriezties iepriekšējā lapā