Brocēnu siltums

Projekti

Projekts „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Brocēnos”

Brocēnu Siltums

Ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalstu Brocēnos īsteno ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības projektu.

Šobrīd Brocēnos notiek sagatavošanās darbi būvdarbu uzsākšanai ES Kohēzijas fonda līdzfinansētajā projektā „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Brocēnos” (projekta numurs Nr.3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/027). Pamatojoties uz šā gada 2. jūlijā noslēgtajiem līgumiem būvdarbus par ūdens attīrīšanas stacijas izbūvi veiks būvuzņēmējs SIA „Water Ser” (līguma kopējās izmaksas 693 034,92 LVL bez PVN), savukārt notekūdeņu attīrīšanas iekārtu paplašināšanas un rekonstrukcijas būvdarbus veiks būvuzņēmējs līgumsabiedrība „Merks un BS Isme” (līguma kopējās izmaksas 572 104,23 LVL bez PVN). Būvdarbi tiks veikti saskaņā ar FIDIC Sarkanās grāmatas būvdarbu līgumu noteikumiem un inženiertehniskās uzraudzības pakalpojumus iepriekšminētajiem būvdarbiem nodrošinās SIA „Firma L4”. Būvdarbi tiks veikti pamatojoties uz līgumsabiedrības FICHTNER/„VentEko” izstrādāto tehnisko projektu. Autoruzraudzību būvdarbu laikā nodrošinās SIA „VentEko”.

Lasīt tālāk

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem

Finansējuma saņēmējs: SIA "Brocēnu Siltums"
Reģistrācijas numurs: Reģ. Nr. 48503007414
Juridiskā adrese: Skolas iela 21a, Brocēni, Saldus rajons, LV-3851
Kontaktinformācija: Tālr. 29114611
Projekta nosaukums: "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Brocēnos"
Projekta numurs: Nr.3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/027
Iepirkuma procedūras nosaukums: Būvdarbu inženiertehniskā būvuzraudzība projektam
"Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Brocēnos"
(identifikācijas numurs 2009/01)
Uzvarējušais pretendents un piedāvātā līgumcena bez PVN: SIA "Firma L4" (Reģ. Nr. 40003236001), Jelgavas iela 90, Rīga LV-1004. Piedāvātā līgumcena – 38 750 LVL
Lēmumapieņemšanas datums: 2009. gada 27.maijs

Iepirkums par būvuzraudzību

SIA “Brocēnu siltums” (reģ.Nr. 48503007414, Skolas ielā 21a, Brocēnos) izsludina iepirkuma procedūru „Būvdarbu inženiertehniskā būvuzraudzība projektam Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Brocēnos ” (Nr.2009/01). Iepirkuma līgums paredzēts 2 gadu periodam.

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2009. gada 25.maijam SIA “Brocēnu siltums” līdz plkst. 11.00, Saldus rajona, Brocēnos, Skolas ielā 21a, pie lietvedes, iesniedzot personīgi. Pieņemšanas laiks darbdienās no plkst. 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00.

Kontaktinformācija:
Valdes priekšsēdētājs Aleksandrs Končus
Telefons: 29114611
Fakss: 63865443
e-pasts anita.korme@inbox.lv

Iepirkumi uzņēmumā

SIA „Brocēnu siltums” (reģ.Nr. 48503007414, Skolas iela 21a, Brocēni) ar 2009.gada 16.aprīli pārtrauc iepirkuma procedūru „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības Brocēnos būvdarbu būvuzraudzība saskaņā ar FIDIC Sarkanās grāmatas noteikumiem (2 līgumi)” Nr.2008/02 projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Brocēnos” Nr.3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/027 ietvaros.

Brocēnu Ūdenssaimniecības attīstības projekts no 2008. gada maija līdz jūlijam

No 2008. gada maija līdz jūlijam Brocēnu Ūdenssaimniecības attīstības projekta ietvaros tika veikti sekojoši darbi:

  • Vienas kanalizācijas sūkņu stacijas ar jaudu 12 litri/sek izbūve Skolas ielā;
  • ārējo ūdensapgādes DN 75 un sadzīves kanalizācijas DN 250 tīklu ar kopējo garumu 3200 metri izbūve;
  • kanalizācijas spiedvada DN 63 garumā 200 metri no KSS 1 līdz spiediena dzēšanas akai izbūve;
  • dziļurbumu Nr. 2 un Nr. 3 rekonstrukcija un viena dziļurbuma sūkņa nomaiņa;
  • ūdenstorņa rekonstrukcijua;
  • notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ar jaudu 1400 m3/dnn izbūve;
  • tika veiktas pārrunas par atdzelžošanas stacijas nepieciešamību un spiediena paaugstināšanas sūkņu iegādes iespējām.

Būvdarbus vadīja IK AVOTS V V sertificēts ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbu vadītājs Valērijs Jačičenko.

1 | 2 | 3 >>