Brocēnu siltums

Projekti

Brocēnu Ūdenssaimniecības attīstības projekts no 2008. gada maija līdz jūlijam

No 2008. gada maija līdz jūlijam Brocēnu Ūdenssaimniecības attīstības projekta ietvaros tika veikti sekojoši darbi:

  • Vienas kanalizācijas sūkņu stacijas ar jaudu 12 litri/sek izbūve Skolas ielā;
  • ārējo ūdensapgādes DN 75 un sadzīves kanalizācijas DN 250 tīklu ar kopējo garumu 3200 metri izbūve;
  • kanalizācijas spiedvada DN 63 garumā 200 metri no KSS 1 līdz spiediena dzēšanas akai izbūve;
  • dziļurbumu Nr. 2 un Nr. 3 rekonstrukcija un viena dziļurbuma sūkņa nomaiņa;
  • ūdenstorņa rekonstrukcijua;
  • notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ar jaudu 1400 m3/dnn izbūve;
  • tika veiktas pārrunas par atdzelžošanas stacijas nepieciešamību un spiediena paaugstināšanas sūkņu iegādes iespējām.

Būvdarbus vadīja IK AVOTS V V sertificēts ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbu vadītājs Valērijs Jačičenko.

Pabeigti būvdarbi Brocēnu ūdenssaimniecības attīstības projektā

Brocēnu Siltums

SIA „Brocēnu Siltums” informē, ka jūnijā ir pabeigti visi ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Brocēnos” (projekta numurs Nr.3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/027) (turpmāk – Projekts) ietvaros paredzētie būvdarbi. Pamatojoties uz noslēgtajiem līgumiem būvdarbus par ūdens attīrīšanas stacijas izbūvi veica būvuzņēmējs SIA „Water Ser” (līguma kopējās izmaksas 663 573,80 LVL bez PVN), savukārt notekūdeņu attīrīšanas iekārtu paplašināšanas un rekonstrukcijas būvdarbus veica būvuzņēmējs līgumsabiedrība „Merks un BS Isme” (līguma kopējās izmaksas 558 384,93 LVL bez PVN). Būvdarbi tika veikti saskaņā ar FIDIC Sarkanās grāmatas būvdarbu līgumu noteikumiem. Inženiertehniskās uzraudzības pakalpojumus iepriekšminētajiem būvdarbiem nodrošināja SIA „Firma L4” (līguma kopējās izmaksas 38 750,00 LVL bez PVN). Būvdarbi tika veikti pamatojoties uz līgumsabiedrības FICHTNER/„VentEko” izstrādāto tehnisko projektu. Autoruzraudzību būvdarbu laikā nodrošināja SIA „VentEko” (kopējās izmaksas          3 090,00 LVL bez PVN). Ņemot vērā sākotnēji plānotos līdzekļus un faktiski noslēgto līgumu summas, Projekta ietvaros par ietaupītajiem līdzekļiem tika veikta arī 1,3 km gara ūdensvada posma rekonstrukciju Lielcieceres, Skolas un Stūru ielās. Ūdensvada posma rekonstrukciju veica būvuzņēmējs A/S „K&H” filiāle Latvijā par kopējo līgumsummu 49 465,81 LVL bez PVN.

Lasīt tālāk

Aktualitātes Brocēnu ūdenssaimniecības attīstības projektā

Brocēnu Siltums

Iestājoties būvdarbiem labvēlīgiem laika apstākļiem, ir atsākušies darbi Brocēnu ūdenssaimniecības attīstības projektā.

Brocēnos, Mežā ielā, tuvojas beigām darbi pie notekūdeņu ietaišu rekonstrukcijas, kurus veic līgumsabiedrība „Merks un BS Isme”. Pašlaik laika apstākļi ir piemēroti, lai pabeigtu tehnoloģisko iekārtu montāžu, kā arī veiktu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu palaišanu un ieregulēšanu. Maija beigās tiek plānots pabeigt visus darbus objektā un nodot rekonstruētās notekūdeņus attīrīšanas ietaises ekspluatācijā.

Lasīt tālāk

Paziņojums par iepirkuma procedūras „Ūdensvada posma rekonstrukcija Brocēnos Skolas, Lielcieceres un Stūru ielā” rezultātiem

Brocēnu Siltums


Finansējuma saņēmējs

SIA “Brocēnu Siltums”, Reģ. Nr. 48503007414. Skolas iela 21a, Brocēni, Brocēnu novads, LV – 3851


Projekts, kura ietveros tiek veikta iepirkuma procedūra

ES Kohēzijas fonda projekts „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Brocēnos”, Nr. 3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/027


Pretendents, kuram piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu

AS „K&H” filiāle Latvijā, reģ. Nr. 50003648561


Pretendenta piedāvātā līgumcena - 49 465,81 LVL bez PVN

Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums - 2010. gada 6.oktobris


IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

<< 1 | 2 | 3