Brocēnu siltums

Aktualitātes

SIA "BROCĒNU SILTUMS" asenizācijas un šķidro sadzīves atkritumu pieņemšanas pakalpojuma izcenojums

Ar 2018. gada 1. augustu SIA „BROCĒNU SILTUMS” stājas spēkā sekojoši izcenojumi par asenizācijas pakalpojumu un maksa par šķidro sadzīves atkritumu pieņemšanu un attīrīšanu notekūdeņu attīrīšanas iekārtās:

Nr.p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Cena EUR (bez PVN)

1.

Asenizācijas pakalpojumi Brocēnu pilsētā

Muca 3.6 m3

17,93

2.

Asenizācijas pakalpojumi ārpus Brocēnu pilsētas teritorijas (līdz 24 km vienā virzienā)

Muca 3.6 m3

22,56

3.

Asenizācijas pakalpojumi ārpus Brocēnu pilsētas teritorijas (virs 25 km vienā virzienā, bet sākot ar 31 km, papildus tiek rēķinātas transporta izmaksas par katru nobraukto km – 0,55 euro bez PVN)

Muca 3.6 m3

24,79

4.

Šķidro sadzīves atkritumu vešana uz uzņēmuma utilizācijas vietu

m3

2,394

Uzsākta projekta „Brocēnu ūdenssaimniecības attīstība 2. kārta” īstenošana

13.12.2017.

Informējam, ka SIA “Brocēnu siltums” šā gada 14. novembrī ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru ir parakstījis līgumu Nr.5.3.1.0/17/I/002 par Eiropas Savienības fonda projekta “Brocēnu ūdenssaimniecības attīstība 2. kārta” īstenošanu. Projekta īstenošanai piešķirts Eiropas Savienības līdzfinansējums 380 248.00 EUR apmērā (50.06% no Projekta attiecināmajiem izdevumiem). Projekta ietvaros paredzēts veikt kanalizācijas tīklu, pieslēgumu un sūkņu stacijas izbūves darbus, nodrošinot iedzīvotājiem, Upes, Lielcieceres, Krasta un Kalna ielās, iespēju pieslēgties centralizētiem kanalizācijas pakalpojumiem, kā arī vienlaikus par Pašvaldības un SIA “Brocēnu siltums” līdzekļiem veikt ūdensapgādes tīklu izbūves darbus minētajās ielās, nodrošinot kvalitatīvus un nepārtrauktus ūdensapgādes pakalpojumus.

Projekta īstenošanai š.g. 5. decembrī ar Pilnsabiedrību “WesLat” ir parakstīts būvdarbu līgums, kā arī š.g. 6. decembrī ar SIA “Lakalme” ir parakstīts līgums par projekta ietvaros paredzēto būvdarbu būvuzraudzību.

Līguma parakstīšana

Būvdarbu līgumu paraksta SIA “Brocēnu siltums” valdes loceklis Uģis Vīksna un Pilnsabiedrības “WesLat” pilnvarotā persona Vladimirs Dolgins

Atbilstoši noslēgtajiem līgumiem, būvdarbu izpildi plānots uzsākt 2018. gada sākumā, būvdarbus plānots pabeigt un objektu nodot ekspluatācijā, līdz 2018. gada 5. decembrim.

Būvdarbu veicējs informēs iedzīvotājus par plānotajiem būvdarbiem, darbu izpildes posmiem gan rakstiski, gan arī nepieciešamā informācija tiks izvietota SIA “Brocēnu siltums” mājaslapā.

Informāciju sagatavoja – SIA “Brocēnu siltums” valdes loceklis, Uģis Vīksna

Iepirkums

Par projekta “Upes, Stūra, Kalna, Krasta, Skolas un Lielcieceres ielu ārējās kanalizācijas un ūdensvadu tīklu izbūve Brocēnu pilsētā” norises gaitu.

Projekts tiek realizēts projekta “Brocēnu ūdenssaimniecības attīstības 2. kārta” ietvaros.

Pēdējā laikā daudzi Brocēnu pilsētas iedzīvotāji vēršas pie uzņēmuma SIA „Brocēnu Siltums” darbiniekiem un interesējas par kanalizācijas un ūdensvadu tīklu izbūves projekta virzību un iespējamiem realizācijas termiņiem. Ņemot vērā Brocēnu iedzīvotāju interesi par projekta norises gaitu, informējam sekojošo:

Projekta “Brocēnu ūdenssaimniecības attīstības 2. kārta” ietvaros ir paredzēts izbūvēt pašteces kanalizācijas vadus 2409 m kopgarumā, kanalizācijas pārsūknēšanas staciju, kanalizācijas spiedvadu 370 m garumā, un ūdensvada tīklus 2520 m kopgarumā. Centralizētajam kanalizācijas tīklam paredzēts izveidot 86 jaunus pieslēgumus, nodrošinot centralizētās kanalizācijas pakalpojumus 239 iedzīvotājiem.

SIA „Brocēnu Siltums” darbu pie sagatavošanas darbiem projekta realizācijai uzsāka 2014. gadā. Sadarbībā ar Brocēnu novada pašvaldību, lai sakārtotu ūdensapgādes sistēmas infrastruktūru Upes, Stūra, Kalna, Krasta un Lielcieceres ielu privātmāju rajonā, kurā, komunikācijas vēsturiski ir izbūvētas haotiski (pa dārziem, no mājas uz māju) un vietām nav zināma pat ūdensvada atrašanās vieta, tika pieņemts lēmums paralēli centralizētās kanalizācijas sistēmas izbūvei, izbūvēt arī jaunu ūdensapgādes sistēmu, projektējot to zem ielas braucamās daļas. Pēc SIA „Brocēnu Siltums” pasūtījuma, tika izstrādāts topogrāfiskais plāns veicamo darbu rajonam. Veikta teritorijas ģeoloģiskā izpēte un uzsākti projektēšanas darbi. Uzņēmuma darbinieki, projektēšanas procesa ietvaros, ar māju īpašniekiem saskaņoja vēlamās kanalizācijas un ūdensvadu pieslēguma vietas.

Pēc vides un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pieprasījuma 2015. gadā SIA „Brocēnu Siltums” sagatavoja veicamo darbu plānu, plānoto darbu finansējuma apjomus, darbu izpildes grafiku un sniedza atskaites par plānotā projekta realizāciju. 2015. gada 16. septembrī tika saņemta informācija par to, ka projekta realizācijai maksimāli iespējamais atbalsta apjoms no ES Kohēzijas fonda, kuru būs iespējams izlietot tikai kanalizācijas tīklu izbūvei būs 380 247,50 EUR. 2017.gada 12.aprīlī Centrālā finanšu līgumu aģentūra (CFLA), kas ir ES Kohēzijas fonda finanšu līdzekļu administratore informēja SIA „Brocēnu Siltums”, ka sākusies ūdenssaimniecības projektu pieteikumu iesniegšana. 2017. gada 16. oktobrī tika saņemta CFLA vēstule par projekta pieteikuma apstiprināšanu un pieejamo ES Kohēzijas fonda finansējumu. Tā kā projekta kopējās izmaksas ir 785155,00 EUR, bet ES Kohēzijas fonda finansējums ir 380247,50 EUR, tad Brocēnu novada pašvaldība pieņēma lēmumu projekta realizācijai ieguldīt uzņēmumā 300000 EUR un sniegt galvojumu SIA “Brocēnu siltums” par 91642,50 EUR kredīta ņemšanai Valsts kasē. Šobrīd sagatavošanas stadijā ir sadarbības līgums ar CFLA, kuru paredzēts parakstīt līdz 20.novembrim, pēc kura parakstīšanas tiks parakstīts līgumu ar būvdarbu veicēju un būvuzraudzības pakalpojumu sniedzēju. Līguma nosacījumos būvdarbu izpildes termiņš ir 12 mēneši no līguma noslēgšanas brīža. Vērtējot laika apstākļus, lai šaurās ieliņas nepārvērstu neizbraucamās dangās, plānotais tīklu izbūves sākums varētu būt 2018.gada marts/aprīlis un Būvdarbi varētu noslēgties 2018. gada novembrī.

SIA„Brocēnu Siltums”
valdes loceklis Uģis Vīksna

Tagad ūdens skaitītāju rādījumus iespējams nodot arī internetā

Sākot ar 2017. gada februāri, SIA “Brocēnu Siltums” klienti ūdens skaitītāju rādījumus var nodot arī internetā, speciāli šim mērķim izveidotā klientu portālā: skaititaji.brocenusiltums.lv.

Papildus skaitītāju rādījumu nodošanai, portālā ērti iespējams apskatīt arī ūdens patēriņu iepriekšējajos mēnešos un redzēt skaitītāju derīgumu termiņu. Nākotnē to plānots papildināt arī ar citām funkcijām.

Lai sāktu lietot klientu portālu, jums tajā jāreģistrējas, norādot savu “Brocēnu Siltums” klienta numuru, e-pasta adresi un paša izvēlētu paroli.

Klientu portāls atbilst visiem mūsdienu tehnoloģiju standartiem un ir ērti lietojams gan galda datorā, gan planšetdatorā vai mobilajā telefonā. Tāpat ir padomāts arī par jūsu datu drošību, jo portālā izmantota HTTPS tehnoloģija – līdzīgi kā intenretbankās un sociālajos tīklos.

Par dzīvojamo māju pārvaldīšanas procesu un tam nepieciešamo finansējumu

SIA „Brocēnu Siltums” (turpmāk tekstā - BS) kā pakalpojumu sniedzējs (pārvaldnieks) dzīvojamo māju kopīpašniekiem - dzīvokļu īpašniekiem, ir ļoti pateicīgs tiem klientiem, kuri arvien vairāk iesaistās sava īpašuma pārvaldīšanas procesos, lai sadarbībā ar mūsu uzņēmumu rastu tieši savai mājai/dzīvokļu īpašniekiem piemērotākos risinājumus.

Katras dzīvojamās mājas dzīvotspējas pamatā ir finansējums. Dzīvojamās mājas pārvaldnieks var nodrošināt pārvaldīšanas procesu mājai tikai tās īpašnieku nodrošinātā finansējuma ietvaros, kā tas noteikts Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā.

Līdz šim BS kā pašvaldības pilnvarotais pārvaldnieks nodrošināja vairumam daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Brocēnu pilsētā tā saukto „piespiedu apsaimniekošanu”, nodrošinot obligātās pārvaldīšanas darbības līdz likumā paredzētajam brīdim, kad dzīvokļu īpašnieki pārņems mājas savā valdījumā.

BS piespiedu apsaimniekošanā šobrīd ir dzīvojamās mājas, kurām ir lielāks vai mazāks finanšu līdzekļu uzkrājums. Diemžēl ir arī liela daļa tādu dzīvojamo māju, kurām ir izveidojies parāds (galvenokārt "iekrāts" iepriekšējos gados, kad visām dzīvojamām mājām apsaimniekošanas maksa bija noteikta vienādā apmērā, nevis atbilstoši katras mājas vajadzībām). Neskatoties uz atsevišķām mājām nepietiekamo pārvaldīšanas maksu, SIA "Brocēnu Siltums" veica arī šo pārvaldījumā esošo dzīvojamo māju apsaimniekošanu, nodrošināja siltumenerģijas, ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu, atkritumu izvešanu, kā arī elektroenerģijas padevi dzīvojamo māju kopīpašumā esošajai daļai, veica sanitāro kopšanu, komunikāciju apsekošanu, tehnisko apkopi u.c. obligātās pārvaldīšanas darbības. Turpmāk augstākminēto darbību nodrošināšanai apsaimniekošanas maksa būs atbilstoša katrai mājai individuāli.

Vēršam uzmanību, ka „piespiedu apsaimniekošanas” funkcija nav paredzēta ilgtermiņā, tāpēc dzīvokļu īpašniekiem ir jābūt pietiekami aktīviem, lai uzņemtos atbildību par savu īpašumu, nodrošinot mājas pārvaldīšanai finansējumu, kas atbilstu katras dzīvojamās mājas vajadzībām, pamatotiem aprēķiniem un mērķtiecīgi veidotu dzīvojamai mājai uzkrājumu, kura izlietošana jānosaka atbilstoši dzīvokļu īpašnieku pieņemtajam lēmumam. Tieši dzīvokļu īpašnieku kopībai jāpieņem lēmums - kādus remonta darbus veikt nākamajā kalendārajā gadā, ja dzīvojamās mājas finanšu līdzekļu uzkrājums ir pietiekams tā veikšanai, kādu nepieciešamā finanšu līdzekļu uzkrājuma izveides termiņu noteikt nākamajos gados veicamajiem remonta darbiem.

BS šobrīd ir konstruktīvi uzsācis dzīvojamo māju sapulču organizēšanu dzīvojamām mājām un/vai lēmumu projektu sagatavošanu, kas attiecas uz māju pārņemšanas procesu un ar pārvaldīšanas procesu saistīto izmaksu piedāvājumu sagatavošanu katrai dzīvojamai mājai individuāli.

Apsaimniekošanas maksā, ja dzīvokļu īpašnieki, pārņemot māju nolems uzticēt mājas pārvaldīšanu arī turpmāk BS, ir iekļautas pozīcijas obligāti veicamo darbību nodrošināšanai un atlīdzība par mājas pārvaldīšanu, kā arī tiek piedāvāts lemt par citu pārvaldīšanas darbību nodrošināšanu (uzkrājumu veidošana mājas uzlabošanai un attīstīšanai).

Tādu ēku dzīvokļu īpašniekiem, kurās ir mazāk kā 12 dzīvokļi, būtu rūpīgi jāizrēķina, vai izdevīgāk nebūtu apsaimniekošanu uzņemties pašiem, ikdienas apsaimniekošanas darbus veicot pašu spēkiem un veidot uzkrājumus, no kuriem tad tiktu paveikti sarežģītāki un dārgāki apsaimniekošanas uzdevumi.

Par dzīvojamās mājas apsaimniekošanu un pārvaldīšanu pašiem, var minēt, ka šim procesam ir gan ieguvumi, gan trūkumi, piemēram - ja dzīvojamo māju pārvalda īpašnieku pilnvarota fiziska persona, ne vienmēr iedzīvotājiem būs finansiāli izdevīgi pašiem „cīnīties" ar dzīvokļu īpašniekiem, kas savlaicīgi neveic rēķinu apmaksu. Tie ir gan tiesvedības izdevumi, gan arī papildus finanšu resursi, kas nepieciešami pakalpojumu sniedzēju rēķinu savlaicīgai apmaksai, lai pakalpojumu piegāde netiktu pārtraukta. Rezultātā godprātīgajiem mājas iedzīvotājiem var rasties papildus izdevumi parādu piedziņai, gan arī par pakalpojuma sniedzēju rēķinu daļas apmaksu, ko nav samaksājis dzīvokļa īpašnieks - parādnieks. Protams, šos izdevumus, ieguldot darbu, laiku un finanšu resursus, iespējams atgūt, taču ne tiesvedības rezultātu, ne laiku parāda atguvei nav iespējams paredzēt.

Ikviens dzīvokļu īpašnieks ir aicināts iesaistīties mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas procesos, lemjot par to, kādus uzdevumus dot savam pārvaldniekam. Dzīvokļu īpašnieku kopība sadarbībā ar pārvaldnieku var paveikt ļoti daudz - tieši tāpēc ir svarīga aktīva dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku iesaistīšanās, it sevišķi kopības lēmumu pieņemšanā.

Svarīgākais nosacījums, lai tiktu veikti nepieciešamie dzīvojamās mājas uzturēšanas darbi - dzīvokļu īpašniekiem savstarpēji jāvienojas par kopēju lēmumu, saprotot, ka katra dzīvokļa īpašuma sastāvā vienlaicīgi ietilpst dzīvojamās mājas jeb kopīpašuma domājamā daļa.

Par dzīvojamo māju pārvaldīšanas izdevumiem - pārvaldnieka pienākumos ietilpst gan ikdienas darbu veikšana, piemēram, apsekošanas, valsts karoga izkāršana svētku vai sēru dienās, gan svarīgāku, bet bieži neredzamu pasākumu organizēšana - darbs ar parādniekiem, nepārtraukta mājas maksājumu un tai sniegto pakalpojumu nodrošināšana, u.c. Tāpat pārvaldnieka pienākumos ietilpst visu normatīvo aktu pārzināšana un izpilde, kas laika gaitā mēdz mainīties un attīstīties, kā rezultātā pastāvīgi ir jāpielāgojas mainīgajiem apstākļiem.

BS saviem klientiem, klātienē un telefoniski skaidrojot, piedāvā iespēju iepazīties ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanas procesu un ar to saistītajām izmaksām un ieņēmumiem. Ik gadu BS sagatavo dzīvojamo māju ieņēmumu un izdevumu pārskatu par iepriekšējo gadu. Pārskatā pa pozīcijām tiek norādīti visi faktiskie finanšu līdzekļu ieņēmumi un izdevumi par iepriekšējo kalendāro gadu.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6