Brocēnu siltums

Tarifu aktualitātes

Cienījamie klienti!

Ar 2018. gada novembra SIA "Brocēnu Siltums" dalībnieku sapulces lēmumu Nr.2018/06 no 2018.gada 1. novembra atjaunota Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2009.gada 4.septembra lēmumā Nr.393 “Par SIA “Brocēnu siltums” siltumapgādes tarifu” noteiktā siltumapgādes realizācijas tarifa 48,76 Eur/MWh (bez PVN) piemērošana līdz jauna siltumapgādes realizācijas tarifa apstiprināšanai Regulatorā.

Tarifs atjaunots, tā kā konstatēts, ka no 2016.gada 1.februāra iepriekšējā SIA "Brocēnu Siltums" valde bez jebkāda tiesiska pamata bija pārtraukusi siltumenerģijas realizācijas kontrolējamo izmaksu (8,01 EUR/MWh (bez PVN)) iekļaušanu rēķinos, kā rezultātā Sabiedrība rēķinos iekļāva zemāku tarifu nekā ar 2009.gada 4.septembra Regulatora lēmumu noteikto, ciešot zaudējumus.

Normatīvajos aktos nav paredzēts, ka komersants tarifu maina patvaļīgi, kaut arī to samazinot. Jebkuras izmaiņas tarifā apstiprināt tiesīgs tikai un vienīgi regulators konkrētos gadījumos.

Sabiedrība šā gada oktobrī vērsās Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā lūdzot sniegt viedokli. Atbilstoši Regulatora sniegtajai atbildei, Sabiedrībai nebija tiesību patvaļīgi samazināt tarifu, bet bija jāpiemēro 2009.gada 4.septembra lēmumā Nr.393 “Par SIA “Brocēnu siltums” siltumapgādes tarifu” noteiktais pakalpojumu tarifs 48,76 Eur/MWh (bez PVN) līdz brīdim, kad Regulators ar lēmumu pieņemtu jaunu tarifu uz Sabiedrības iesniegto koriģēto siltumenerģijas apjomu un izmaksu pamata ( Regulatora 19.10.2018. atbilde uz iesniegumu). No Regulatora skaidrojuma izriet, ka Sabiedrība patvaļīgi samazinājusi siltumenerģijas realizācijas tarifa kontrolējamo izmaksu daļu 8,01 EUR/MWh (bez PVN)), kas ir pretrunā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 14.04.2010. padomes lēmuma Nr.1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” 28.punktā noteiktajam, kas nosaka, ka, ja par 10% mainās tarifa aprēķinam izmantotie prognozētie siltumenerģijas apjoma rādītāji vai par 5% mainās tarifa aprēķinā iekļautās prognozētās kopējās izmaksas, komersants iesniedz jaunu tarifa projektu, kas balstīts uz koriģētajiem siltumenerģijas apjomiem un izmaksām.

Sabiedrība šobrīd aprēķina kopējos Sabiedrībai nodarītos zaudējumus, lai iesniegtu tiesā prasību pret Sabiedrības iepriekšējo valdes locekli U.Vīksnu par zaudējumu atlīdzināšanu sakarā ar patvaļīgām izmaiņām tarifā.

Ceram uz Jūsu izpratni!​

 

SIA "Brocēnu siltums" tarifi

Sakarā ar pāreju uz Eiro 2014. gada 1. janvārī, pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likumu, SIA „Brocēnu siltums”, Reģ. Nr. 48503007414, nosaka, ka, pārrēķinot spēkā esošos tarifus latos pēc konvertācijas kursa 0.702804 LVL/EUR, ar 2014. gada 1. janvāri būs spēkā sekojoši tarifi:

  • siltumenerģijas realizācijai 48.76 EUR/MWh (bez PVN), t.sk.:
    • kontrolējamās izmaksas 8.01 EUR/MWh (bez PVN),
    • nekontrolējamās izmaksas 40.75 EUR/MWh (bez PVN),
  • kanalizācijas novadīšana 1.07 EUR/m3 (bez PVN),
  • ūdensapgāde 0.80 EUR/m3 (bez PVN).

 

SIA "Brocēnu siltums" siltumapgādes tarifi

 

SIA "Brocēnu siltums" ūdensapgādes un kanalizācijas tarifi