Brocēnu siltums

Namu apsaimniekošana

Cienījamie dzīvokļu īpašnieki un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas!

SIA “Brocēnu siltums” informē, ka ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas ieņēmumu un izdevumu pārskatiem par 2018. gadu varat iepazīties klātienē Skolas ielā 21a, Brocēnos, SIA “Brocēnu siltums” telpās, otrā stāvā, iepriekš OBLIGĀTI saskaņojot ierašanās laiku, zvanot uz tālruni 28662272!

Pārskatu varat saņemt arī elektroniski e-pastā, pieprasījumu atsūtot uz e-pastu baiba@brocenusiltums.lv.

Cienījamie dzīvokļu īpašnieki un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas!

SIA “Brocēnu siltums” informē, ka ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas ieņēmumu un izdevumu tāmēm 2019. gadam varat iepazīties klātienē Skolas ielā 21a, Brocēnos, SIA “Brocēnu siltums” telpās, otrā stāvā, iepriekš obligāti saskaņojot ierašanās laiku, zvanot uz tālruni 28662272!

Lasīt tālāk

 

Cienījamie dzīvokļu īpašnieki un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas!

SIA “Brocēnu siltums” informē, ka ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas ieņēmumu un izdevumu pārskatiem par 2017.gadu varat iepazīties klātienē Skolas ielā 21a, Brocēnos, SIA “Brocēnu siltums” telpās, otrā stāvā, iepriekš OBLIGĀTI saskaņojot ierašanās laiku, zvanot uz tālruni 28662272!

Pārskatu varat saņemt arī elektroniski e-pastā, pieprasījumu atsūtot uz e-pastu dace@brocenusiltums.lv.

 

Būtiska informācija daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem un pilnvarotajām personām!

Privatizācijas likums uzliek par pienākumu dzīvokļu īpašniekiem pārņemt mājas savā valdījumā, bet daudzi par to neko pat nav dzirdējuši, lai gan privatizācijas process pamatos jau pabeigts.

Kādu labumu dzīvokļu īpašniekiem dod mājas pārņemšana?
Ko zaudēs dzīvokļu īpašnieki, kas mājokli nav pārņēmuši savā valdījumā?

Likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51. panta kārtībā, SIA “Brocēnu siltums” jūnijā ir uzsācis un līdz 2016. gada 31. decembrim organizēs dzīvokļu īpašnieku kopsapulces vai piedāvās pieņemt lēmumu aptaujas veidā visām daudzdzīvokļu mājām, kuras dzīvokļu īpašnieki nav pārņēmuši savā valdījumā un kurās ir privatizēti vairāk kā 50 % no dzīvokļiem. Vienlaicīgi katrai mājai sagatavosim mūsu uzņēmuma sniegtā pakalpojuma piedāvājumu, lai to varat izvērtēt pieņemot lēmumu.

Dzīvokļu īpašniekiem atbilstoši likumā noteiktajam 6 mēnešu laikā ir jāpārņem mājas savā valdījumā un jāizvēlas mājas pārvaldīšanas modelis – vai no apsaimniekot māju pašiem vai nododot māju pārvaldīšanā SIA “Brocēnu Siltums” vai citam profesionālam mājas pārvaldniekam. Būtiski ir tas, ka atbilstoši Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā noteiktajam, mājas pārvaldīšanas darbības var veikt tikai kvalificēts pārvaldnieks.

Ja iedzīvotāji 6 mēnešu laikā nevienosies par mājas pārņemšanu savā valdījumā un tā turpmāku pārvaldīšanas modeli, tad SIA “Brocēnu siltums” pēc 6 mēnešu termiņa beigām ir tiesīgs dzīvojamai mājai pakalpojumus vairs nenodrošināt. Tāpēc SIA “Brocēnu siltums” šobrīd aktīvi informē iedzīvotājus par pienākumiem uzņemties privatizēto māju pārvaldīšanu un aicina dzīvokļu īpašniekus piedalīties izsludinātajās kopsapulcēs un aptaujās, lai pēc 6 mēnešu termiņa beigām netiktu traucēta komunālo pakalpojumu saņemšana un obligāto pārvaldīšanas darbību nodrošināšana.

Pēc mājas pārņemšanas dzīvokļu īpašnieki iegūst tiesības patstāvīgi pārvaldīt savu māju vai arī uzdot to profesionālam namu pārvaldītājam. Līdz šim SIA “Brocēnu Siltums” kā pašvaldības pilnvarotais pārvaldnieks nodrošināja vairumam daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Brocēnu pilsētā tā saukto “piespiedu apsaimniekošanu”, nodrošinot obligātās pārvaldīšanas darbības līdz likumā paredzētajam brīdim, kad dzīvokļu īpašnieki pārņems mājas savā valdījumā. “Piespiedu apsaimniekošanas” funkcija nav paredzēta ilgtermiņā, tāpēc dzīvokļu īpašniekiem ir jābūt pietiekami aktīviem, lai uzņemtos atbildību par savu īpašumu, un tad jau lemtu – apsaimniekot māju pašiem vai to uzdot SIA “Brocēnu Siltums”.

Kāpēc dzīvokļu īpašniekiem māja būtu jāpārņem savā valdījumā:

 1. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem īpašnieku nepārņemtās mājas nav patstāvīgas. Pārņemot māju, dzīvokļu īpašnieki tiešām iegūst lielāku brīvību. Mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu uzticot profesionālam namu pārvaldītājam, cīņa ar parādniekiem un attiecību sakārtošana ar komunālo pakalpojumu sniedzējiem būs īpašnieku nolīgtā pārvaldnieka uzdevums. Tikai jāsaprot, ka neviens pārvaldnieks savu naudu mājas iedzīvotāju vietā nemaksās;
 2. Tikai paši īpašnieki var lemt kā saprātīgi optimizēt pārvaldīšanas izdevumu apmēru un lemt par nepieciešamajiem ilgtermiņa ieguldījumiem īpašumā. Dzīvokļu īpašnieku interesēs ir domāt par nepieciešamajām investīcijām dzīves apstākļu uzlabošanai un nodrošināt sava īpašuma pārvaldīšanas procesa nepārtrauktību;
 3. Izdevīgi ir tas, ka lētāk iespējams veikt remontdarbus, jo dzīvokļu īpašniekiem ir tiesības patstāvīgi izraudzīties būvfirmas. Iedzīvotāji var gluži vienkārši veikt cenu aptauju patstāvīgi izvēlēties jebkuru izpildītāju. Tas, iespējams, ļauj ietaupīt ne mazums līdzekļu. Lēmums par izpildītāja izvēli tiek apstiprināts ar kopsapulces balsojumu, pārvaldnieks par remontu samaksā no mājas kopējiem uzkrājumiem un pieņem darbu pēc vispārējiem noteikumiem.
 4. Dzīvokļu īpašnieki iegūst plašākas iespējas ietekmēt lēmumus par līdzekļu uzkrāšanu mājas remontiem un tiesības pašiem pieņemt lēmumus, kādiem darbiem uzkrājumus izmantot. Taču dzīvokļu īpašniekiem jāzina, ka Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā ir paredzētas obligāti veicamās pārvaldīšanas darbības, no kurām atteikties nevar. Tāda, piemēram, ir dzīvojamās mājas sanitārā kopšana, iekārtu un komunikāciju tehniskā apkope u.c. Bez šiem darbiem iztikt nevar arī tāpēc, ka visas mājas komunikācijas ir jāuztur labā tehniskā stāvoklī, lai saņemtu kvalitatīvus komunālos pakalpojumus.
 5. Dzīvokļu īpašniekiem ir tiesības savas mājas pārvaldīšanas tiesības deleģēt jebkuram profesionālam namu apsaimniekotājam, dodot konkrētu pārvaldīšanas uzdevumu. Dzīvokļu īpašnieki var jebkurā brīdī, pamatojoties uz kopsapulces lēmumu, mainīt pārvaldīšanas formu.
 6. Dzīvokļu īpašnieki līdz ar mājas pārņemšanu pārņem arī koplietošanas telpas, mājas komunikācijas, jumtu, ārsienas, bēniņus, pagrabu un mājai piesaistīto zemesgabalu, ar vārdu sakot, visu to, ko mēs saucam par kopīpašumu.
 7. Mājas pārņemšana neko nemaina dzīvokļu īpašnieku un pašvaldības attiecībās. Pašvaldībai tāpat nav tiesību ieguldīt līdzekļus mājā, kur dzīvokļi ir privatizēti.

Kādu apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošina SIA „Brocēnu siltums”?

Dzīvojamo māju apsaimniekošanas pakalpojuma minimālās prasības (obligātās pārvaldīšanas darbības) nosaka likumdošana – Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums. Tas nosaka šādus apsaimniekotāja pienākumus, atbilstoši normatīvo aktu prasībām:

 1. dzīvojamās mājas uzturēšana:
  1. dzīvojamās mājas sanitārā apkope,
  2. siltumenerģijas, arī dabasgāzes, piegāde, ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšana, sadzīves atkritumu izvešana, slēdzot attiecīgu līgumu ar pakalpojuma sniedzēju (turpmāk — dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamais pakalpojums),
  3. elektroenerģijas nodrošināšana dzīvojamās mājas kopīpašumā esošajai daļai (arī kopīpašumā esošo iekārtu darbības nodrošināšanai),
  4. dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un komunikāciju apsekošana, tehniskā apkope un kārtējais remonts,
  5. dzīvojamai mājai kā vides objektam izvirzīto prasību izpildes nodrošināšana,
  6. dzīvojamās mājas energoefektivitātei izvirzīto minimālo prasību izpildes nodrošināšana.
 2. pārvaldīšanas darba plānošana, organizēšana un pārraudzība, tai skaitā:
  1. pārvaldīšanas darba plāna, tajā skaitā uzturēšanai nepieciešamo pasākumu plāna, sagatavošana,
  2. attiecīgā gada budžeta projekta sagatavošana,
  3. finanšu uzskaites organizēšana.
 3. dzīvojamās mājas lietas vešana;
 4. līguma par piesaistītā zemesgabala lietošanu slēgšana ar zemesgabala īpašnieku;
 5. informācijas sniegšana valsts un pašvaldību institūcijām.

Šis ir prasību minimums, ko nosaka likums.

Mūsu uzņēmums papildus šīm prasībām nodrošina:

 1. mājas dzīvokļu īpašnieku aptaujas veikšanu, lai apkopotu vēlmes un prioritātes nākamā perioda ēkas uzlabošanas darbu veikšanā;
 2. skaidru un pieejamu kontaktinformāciju, kur vērsties: nama pārvaldnieks un operatīvi pieejams tehniskais dienests;
 3. tehnisko personālu, kas var veikt papildu tehniskos darbus, kas nepieciešami dzīvokļu īpašniekiem privātā kārtā;
 4. iespēju tikties klātienē ar apsaimniekotāja pārstāvi, lai izrunātu aktuālos jautājumus;
 5. pieeju mājas dokumentācijai: apsaimniekošanas līgums, kopsapulču protokoli, mājas gada finanšu atskaite u. c. saistošā informācija;
 6. iespēja saņemt informāciju par ES fondu līdzfinansējuma saņemšanu. Ēkas renovācija ir nozīmīgs process gan pašas ēkas saglabāšanā, gan arī enerģijas izmaksu samazināšanai, savukārt, ERAF līdzfinansējums ir nozīmīgs atbalsts dzīvokļu īpašniekiem renovācijas izmaksu segšanai.
 7. pēc dzīvokļu īpašnieku pieprasījuma, sniegsim pārskatu un tāmi par darbiem, kas būtu aktuāli tuvākajā periodā, lai nodrošinātu ēkas pilnvērtīgu funkcionēšanu ilgākā termiņā;
 8. iespēja izvēlēties tieši sava īpašuma vajadzībām piemērotu pakalpojumu klāstu, tam nodrošinot atbilstošu finansējumu.

Konsultācijas par mājas pārņemšanu un mūsu uzņēmuma sniegtā pakalpojuma piedāvājumu, kā arī  metodisko palīdzību var saņemt SIA “Brocēnu siltums”, Skolas ielā 21a, Brocēnos, darba dienās, 2.stāvā pie namu pārvaldnieces Daces Vītoliņas, tālrunis 28662272.​Informācija par PVN piemērošanas kārtību

Informējam, ka sakarā ar Grozījumiem „Likumā par pievienotās vērtības nodokli”, ar 2016. gada 1. jūliju, maksai par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanas pakalpojumiem tiks piemērots PVN, t.i., 21% likme. Izmaiņas par apsaimniekošanas pakalpojumiem būs redzamas piestādītajos rēķinos par 2016. gada jūlija mēnesi.​Lielā talka Brocēnu novadā

Arī šogad, 26.aprīlī, no plkst. 9.00 līdz 15.00, tradicionāli notiks Lielā Talka, tādēļ SIA „Brocēnu siltums” sadarbībā ar Brocēnu novada pašvaldību aicina iedzīvotājus, uzņēmumus, iestādes un organizācijas piedalīties pilsētas sakopšanas un labiekārtošanas darbos, sakopjot savu īpašumu.

Aicinām iedzīvotājus sakopt zaļo teritoriju ap savām daudzdzīvokļu dzīvojamām un privātmājām, kā arī savākt sadzīves atkritumus gar ielu malām, grāvju teritorijām.

Uzkopšanas darbus aicinām veikt ne tikai Lielās Talkas dienā, bet visu aprīli, jo aprīlis izsenis zināms kā Spodrības mēnesis.

Zemāk atrodama informācija par Lielo Talku Brocēnos. Un, lai spodrības un labiekārtošanas darbi veiktos raiti un droši, aicinām iepazīties arī ar instrukciju talciniekiem.

Darba sparu vēlot,
SIA „Brocēnu siltums”
namu pārvaldniece D. Vītoliņa
​Tālr. 63865550

 

Lielā talkaPar sadzīves atkritumu apsaimniekošanas aprēķina izmaiņām daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās

SIA „Brocēnu siltums” vērš iedzīvotāju uzmanību uz to, ka kopš 2013.gada 1.oktobra stājušies spēkā grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 9.decembra noteikumos Nr.1013 "Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu", kas nosaka (17.punkts) - par pakalpojumiem, kuri nav mērāmi vai kuru patēriņa noteikšanai nav uzstādīti skaitītāji, un tas ir attiecināms arī uz sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, aprēķinu veic atbilstoši dzīvokļu īpašumu skaitam.

Šie noteikumi attiecināmi uz tām mājām, kuras dzīvokļu īpašnieki nav pārņēmuši pārvaldīšanas tiesības, un tās galvenokārt ir mājas, kuras Brocēnos un Brocēnu novadā apsaimnieko SIA „Brocēnu siltums”.

Līdz 2013.gada 1.oktobrim maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu aprēķināja proporcionāli dzīvoklī dzīvojošo deklarēto personu skaitam. No 1.oktobra – daudzdzīvokļu  dzīvojamā ēkā atsevišķo īpašumu skaitam. Tātad uz augstākminēto grozījumu pamata maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu iekasē arī dzīvokļa iemītnieku prombūtnes laikā.

Iedzīvotājiem ir iespēja atgriezties pie līdzšinējās kārtības, proti, maksāt par atkritumu apsaimniekošanu proporcionāli dzīvoklī dzīvojošo personu skaitam, bet tādā gadījumā obligāts ir daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas iedzīvotāju kopīgi pieņemts lēmums, ka kārtība paliek iepriekšējā. Vienlaicīgi iedzīvotāji var lemt arī par to, lai pie viņu mājas tiktu novietots atsevišķs sadzīves atkritumu konteiners, kuru izmantos tikai konkrētā māja. Lēmumi jāpieņem Dzīvokļu īpašuma likuma paredzētajā kārtībā – dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē, aptaujas veidā vai citādi savstarpēji vienojoties.

Informācija, kādā veidā tiks aprēķināta maksa par atkritumiem tika ievietota rēķinos, SIA „Brocēnu siltums” mājas lapā un pārrunāta lielākajā daļā SIA „Brocēnu siltums” rīkotajās mājas iedzīvotāju kopsapulcēs. Tāpat informācija bija atrodama masu saziņas līdzekļos, kuros informāciju ievietoja atbildīgās valsts iestādes, kas šādus grozījumus izstrādāja un pieņēma.

Neskaidrību gadījumā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pilnvarotajām personām – vecākajiem jāvēršas SIA „Brocēnu siltums” personīgi vai zvanot uz tālr. 63865550.

SIA Brocēnu siltums” namu pārvaldniece Dace VītoliņaAicinājums mājas vecākajiem, energopārvaldniekiem vai atbildīgajām personām!

Sazinoties ar SIA „Brocēnu siltums” namu pārvaldnieci Daci Vītoliņu pa tālr. 63865550 vai 28662272, vai rakstot uz epastu dace@brocenusiltums.lv Jūs varat vienoties par lietotu dēļu saņemšanu, kurus varat izmantot ne tikai soliņu salabošanai vai izgatavošanai pie Jūsu mājas, bet arī  putnu būrīšu pagatavošanai, vai arī jebkurai citai vēlmes īstenošanai, kas padarītu Jūsu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pagalmu sakoptāku.
Aicinu iedzīvotājus sakopt arī savas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kāpņu telpas, nomazgāt sienas un logus, izslaucīt trepes!
 
Uzklausīšu Jūsu idejas pagalmu sakopšanā un īstenosim tās kopīgiem spēkiem!
 
Uz Jūsu atsaucību cerot un darba prieku vēlot,
SIA „Brocēnu siltums” namu pārvaldniece
Dace Vītoliņa


​Kontaktinformācija

Baiba Zīle

Namu pārvaldniece

Tel. 28662272, 63865550
E-Pasts baiba@brocenusiltums.lv

Skolas iela 21a, Brocēni, Brocēnu novads.