Brocēnu siltums

Ūdensapgāde un Kanalizācija

Paziņojums par tarifu projektu

SIA "BROCĒNU SILTUMS", reģ. Nr. 48503007414, juridiskā adrese: Skolas iela 21A, Brocēni, Brocēnu novads, LV-3851, 2021.gada 7.janvārī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 2016. gada 14. janvāra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.1/2 "Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika".

Sabiedrisko pakalpojumu veids Spēkā esošais tarifs (bez PVN) Piedāvātais tarifs (bez PVN) Tarifa palielinājums/ samazinājums (%)
Ūdensapgādes pakalpojumi 0,80 0,95 18,7
Kanalizācijas pakalpojumi 1,07 1,37 28

Piedāvātie tarifi varētu stāties spēkā ar 2021.gada 1.novembri. Spēkā esošo tarifu izmaiņas ir saistītas ar izmaksu pieaugumu.

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu lietotājs var SIA "BROCĒNU SILTUMS", adrese: Skolas iela 21A, Brocēni, Brocēnu novads, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par tarifu projektu, iepriekš sazinoties pa tālr. 29221593.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA "BROCĒNU SILTUMS", Skolas ielā 21A, Brocēnos, Brocēnu novadā, LV-3851, e-pasta adrese: ingus@brocenusiltums.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

 

Par komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvi

SIA “BROCĒNU SILTUMS” atgādina, ka 2020. gada 1. janvārī beidzās Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumā noteiktais termiņš, kurā jāveic ūdens mērītāju (komercuzskaites mēraparāts) mezglu ierīkošana.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 10.panta 1.daļas 1.punkts nosaka, ka ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājam ir pienākums nodrošināt komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvi komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanai vai nomaiņai par saviem līdzekļiem. Savukārt likuma 9.panta pirmās daļas piektais punkts noteic, ka pakalpojumu sniedzējam par saviem līdzekļiem jānodrošina komercuzskaites mēraparāta uzstādīšana. 

Pienākums nodrošināt komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvi attiecas uz klientiem, kuri izmanto centralizēto ūdensapgādi. Savukārt tos, kuriem ir individuālā ūdensapgāde (no akas, spices vai urbuma), šīs prasības neskar.

Šāds pienākums likumā noteiktas, lai visi lietotāji maksātu par faktiski patērēto ūdens apjomu atbilstoši ūdens mērītāju rādījumiem. Joprojām daļa klientu norēķinās pēc noteikta ūdens patēriņa aprēķina (patēriņa normas). Proti, maksājot par nemainīgu apjomu ik mēnesi, kas neatspoguļo faktisko ūdens patēriņu.

Klientiem, kuri nav paspējuši izbūvēt mēraparāta mezgla izbūvi, lūgums sazināties ar uzņēmuma komunālinženieri (+371 27853468).

05.11.2020.

 

Ūdens un kanalizācija

Ūdens un kanalizācija

Avots: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

Asenizācija

SIA „Brocēnu Siltums” piedāvā privātmājām un organizācijām asenizācijas pakalpojumus jeb šķidro atkritumu savākšanu un transportēšanu uz to utilizācijas vietu. Izsmeļamo bedru, kanalizācijas sistēmu tīrīšana. Ūdens atsūknēšana no applūdušiem pagrabiem.

Pakalpojumi tiek veikti gan vienreizēji, pēc pieprasījuma, gan arī piedāvājam noslēgt sadarbības līgumus regulārai šķidro atkritumu izvešanai.

Pakalpojuma maksa sastāv no atkritumu transportēšanas attāluma maksas un no atkritumu utilizācijas maksas. Pakalpojuma maksa tiek noteikta par mucu, neatkarīgi no savāktā atkritumu apjoma.

Laistīšana

SIA „Brocēnu Siltums” piedāvā ūdens laistāmās mašīnas pakalpojumus ar automašīnu GAZ 53. Automašīna ir aprīkota ar cauruļvadu, kas paredzēts zālāja un apstādījumu laistīšanai.

Pārvietojamo sauso tualešu noma

SIA „Brocēnu Siltums” piedāvā tualešu kabīņu nomas pakalpojumu, kas sevī ietver:

  • kabīņu piegādāšanu un uzstādīšanu norādītajā vietā
  • apkalpošana, pēc iepriekš norunātā apkalpošanas periodiskuma
  • rezervuāra tilpnes atsūknēšana
  • iepildīšana ar smakas noņemšanas līdzekļiem

Kontaktinformācija

Uldis Neimanis

Komunālinženieris

Tel. 27853468
E-Pasts uldis@brocenusiltums.lv

 

Asenizācijas pakalpojumi

Tel. +371 63865443, +371 28336665